þÿ

þÿ

Nội dung chia sẻ: þÿ

1 35 ĐỀ VÀ GỢI Ý TẬP LÀM VĂN HAY LỚP 4 §Ò 1 Em ®· tõng gióp ®ì b¹n bÌ ( hoÆc ng­êi th©n trong gia ®×nh) mét viÖc, dï rÊt nhá. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã vµ nªu c¶m nghÜ cña em. Gîi ý a)MB: Giíi thiÖu hoµn c¶nh, nh©n vËt tr­íc khi x¶y ra c©u chuyÖn: C©u chuyÖn xayra ë ®©u hoÆc diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo? Sù viÖc chuÈn bÞ cho c©u chuyÖn b¾t ®Çu lµ g×? b)TB: KÓ l¹i diÔn biÕn c©u chuyÖn tõ lóc më ®Çu ®Õn lóc kÕt thóc: -Sù viÖc më ®Çucho c©u chuyÖn lµ g×? -Nh÷ng sù viÖc tiÕp theo lÇn l­ît diÔn ra nh­ thÕ nµo?:KÓ râ tõng hµnh ®éng, chi tiÕt cô thÓ cña viÖc lµm gióp ®ì b¹n hay ng­êi th©n cña em: lµm viÖcg×, lµm ntn?,…; nªu râ th¸i ®é, hµnh ®éng cña nh©n vËt kh¸c tr­íc viÖc lµm c¶u em,… -Sù viÖc kÕt thóc ra sao? c)KB: Nªu c¶m nghÜ cña emvÒ viÖc lµm gióp ®ì b¹n bÌ hay ng­êi th©n: ViÖc lµm gióp ®ì ng­êi kh¸c ®Ó l¹i cho em nh÷ng suy nghÜ vµ c¶m xóc g×, hoÆc ®Ó l¹i trong em Ên t­îng g× khã phai? VD: Mét buæi s¸ng, t«i cïng b¹n bÌ ®ang vui ch¬i tr­íc nhµ th× mét ®¸m m©y ®en kÐo ®Õn. TÊt c¶ chóng t«i ch¹y véi vÒ nhµ m×nh. Phót chèc, c¬n m­a rµo Ëp tíi. Ngåi trong nhµ Êm ¸p, nh×n ra ngoµi m­a r¬i l¹nh buèt, t«i chît nhí ra mét ®iÒu: s¸ng nay chÞ t«i ®i häc kh«ng mang ¸o m­a. giê nµy còng lµ lóc tan häc ®Õn n¬i. T«i véi ®éi nãn, kho¸c tÊm ni l«ng, tay cÇm ¸o m­a, ch¹y véi ®Õn tr­êng chÞ. Võa vÆnlíp chÞ t«i ®ang cho häc sinh ra. ThÊy t«i, chÞ t«i mõng quýnh, cÇm ¸o m­a Æc vµo ng­êivµ c¶m ¬n t«i rèi rÝt. Hai chÞ emt«i ra vÒ d­íi trêi m­a xèi x¶. Ch©n chóng t«i bÊm chÆt xuèng ®Êt cho ®ì tr¬n. Giã thæi m¹nh tõng c¬n nh­ muèn gi»ng chiÕc nãn t«i ®éi trªn ®Çu. Nh÷ng giät m­a gâ lép bép xuèng nãn t«i nghe rÊt vui tai. VÒ ®Õn nhµ, trong lßng t«i rÊt vui s­íng v× ®· gióp ®ì ®­îc chÞ cña m×nh. C©u chuyÖn x¶y ra ®· l©u råi nh­ng ®Õn nay t«i cßn nhí m·i v× ®ã lµ mét kØ niÖm ®Ñp cña chÞ em chóng t«i. =================== §Ò 2 Em ®· tõng tham gia hoÆc chøng kiÕn mét viÖc lµm gióp ®ì em nhá ë ngoµi ®­êng hay trong tr­êng häc. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã. Gîi ý VD: §i häc vÒ, t«i ®ang tung t¨ng b­íc trªn ®­êng th× thÊy mét em bÐ g¸i chõng ba, bèn tuæi ®ang bi b« nãi. Bªn c¹nh lµ mét b¹n ®éi viªn cã khu«n mÆt dÔ mÕn, ®ang d¾t em nhá, võa ®i võa trß chuyÖn. Chèc chèc, em bÐ l¹i hái: “MÑ ®©u? MÑ ®©u?”. Ng­êi chÞ dÞu dµng ®¸p: “õ, chÞ ®ang dÉn em vÒ víi mÑ ®©y mµ!” Võa nãi, b¹n võa chØ tay vÒ phÝa tr­íc. B­íc l¹i gÇn, t«i khÏ hái: “Em b¹n ®Êy µ?” B¹n ®ã mØm c­êi: “Kh«ng, em nµy bÞ l¹c. M×nh ®ang ®­a em ®i t×m mÑ ®©y!” Nãi xong, b¹n bÕ em bÐ lªn, ®i qua ®­êng ®Ó ®Õn ®ån c«ng 2 an gÇn ®ã, ch¾c lµ b¹n muèn nhê c¸c chó c«ng an t×m hé mÑ cho em bÐ. Võa hay, lóc Êy cã mét c« tr«ng cßn trÎ, hít h¬ hít h¶i ch¹y l¹i. Em nhá mõng rì reo lªn: -MÑ! MÑ! MÑ ®©y råi! C« nhí con m×nh, vui s­íng «m chÇm lÊy con vµ ngá lêi c¶m ¬n chó c«ng an. Chó c«ng an vui vÎ ®¸p: “§©y kh«ng ph¶i lµ c«ng cña chóng t«i mµ lµ c«ng cña em ®éi viªn quµng kh¨n ®á nµy ®Êy!” Ng­êi mÑ n¾m chÆt bµn tay cña ng­êi b¹n g¸i vµ trÇm trå kh«ng ngít: “Quý hãa qu¸! ThËt lµ quý hãa! C« c¶m ¬n ch¸u nhiÒu l¾m!” =================== §Ò 3 Mét ng­êi th©n trong gia ®×nh em( «ng, bµ, bè, mÑ, anh, chÞ,) ®· tõng lµm mét viÖc tèt lµm em c¶m ®éng vµ nhí m·i. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ®ã. Gîi ý H«m nay nhËn ®­îc tiÒn, chÞ Nh©n cña t«i sung s­íng l¾m v× ®©y lµ sè tiÒn ®Çu tiªn do c«ng søc cña chÞ lµm ra. Hai chÞ em bµn víi nhau sÏ mua tËp, mua bót ch× vÏ tranh, mua kÑp tãc, ¨n phë, uèng s÷a, ai còng phÊn khëi. Buæi chiÒu, ba ®i lµm vÒ, ¸o ®Ém må h«i. Nh×n d¸ng gÇy gÇy cña ba trong chiÕc ¸o ¹c mµu cã v¸ ®«i chç, kh«ng ai b¶o ai, hai chÞ em ®Òu nÝn lÆng. Tèi ®Õn, chÞ Nh©n bµn víi t«i: “Chóng m×nh dµnh sè tiÒn nµy mua tÆng ba chiÕc ¸o ®Ó ®i lµm. Em cã ®ång ý kh«ng?” T«i nhÊt trÝ. ThÕ lµ hai chÞ em bÝ mËt mua ¸o tÆng ba. Mãn quµ ®­îc chÞ Nh©n gãi cÈn thËn, ®Ñp ®Ï råi ph©n c«ng t«i mang ®Õn tÆng ba. CÇm mãn quµ, ba nh×n hai chÞ em t«i mét c¸ch ng¹c nhiªn. M¸ còng ngì ngµng kh«ng kÐm ba. M¸ giôc ba më ra xem. Khi thÊy chiÕc ¸o, ba m¸ cïng thèt lªn: -å, chiÕc ¸o! Lµm sao c¸c con cã ®­îc? Sau khi biÕt râ mäi chuyÖn, ba c¶m ®éng «m c¶ chiÕc ¸o vµ hai chÞ em chóng t«i vµo lßng, nghÑn ngµo nãi: -C¸c con cña ba ngoan vµ cã hiÕ qu¸! ThÕ råi, nh÷ng giät n­íc m¾t cø long lanh trªn ®«i m¾t cña m¸. ChuyÖn x¶y ra ®· l©u nh­ng h×nh ¶nh “chiÕc ¸o hiÕu th¶o” vµ g­¬ng mÆt th©n th­¬ng cña ba m¸ cßn hiÖn t­¬i rãi trong t©m trÝ t«i. §ã lµ mét kØ niÖm khã quªn v× nã gióp t«i nhËn ra mét ®iÒu ®Ñp ®Ï: vui biÕt bao khi m×nh biÕt quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c. ==================== ®Ò 4 Em ®· tõng tham gia hoÆc chøng kiÕn nh÷ng viÖc lµm cã ý nghÜa tèt ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng m×nh ®ang sèng. H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn nãi vÒ viÖc lµm ®ã. Gîi ý Vµo mïa hÌ, ng­êi ®Õn xÕp hµng lÊy n­íc ë vßi n­íc céng céng phè t«i rÊt ®«ng, thïng xÕp thµnh d·y dµi. Mïa thu Ýt ng­êi lÊy n­íc h¬n. Qua ®«ng l¹i cµng Ýt n÷a. Cã lÏ v× rÐt qu¸, ai còng ngÆÝtm vµ kh«ng hay giéi röa µo µo. Løa tuæi chóng t«i cßn nhiÒu ®øa tinh nghÞch, ch©n kh«ng bÈn mµ ®i qua còng ch×a ch©n vµo röa. Nh÷ng buæi s¸ng tinh m¬, c¸c bµ b¸n rau ë ngo¹i « ®i chî sím còng ®Õn m¸y n­íc c«ng céng röa rau rÊt l©u. Mét ®ªm trêi rÐt buèt nh­ kiÕn c¾n, t«i tØnh dËy råi kh«ng sao ngñ tiÕp ®­îc. Bçng nghe tiÕng n­íc ch¶y xÌ xÌ ë m¸y n­íc ®Çu ngâ, ch¶y m·i nh­ kh«ng cã ng­êi khãa l¹i. t«i nghÜ: “Ch¾c cã cËu nµo qua ®ã nghÞch m¸y råi cø ®Ó thÕ mµ ®i. Hay lµ cã bµ nµo ®i chî sím röa rau c¶i, röa hµnh g× ®©y mµ quªn khãa m¸y l¹i?” T«i véi tung ch¨n nh¶y xuèng,xá véi ®«i dÐp råi më cö b­íc ra. Dßng n­íc vÉnch·úe xÌ. T«i ch¹y ngay ®Õn khãa lu«n m¸y l¹i. Trêi rÐt c¨m c¨m, hai hµm r¨ng 3 va vµo nhau lËp cËp nh­ng lßngt«i l¹i thÊy vui. T«i b­íc vµo nhµ,®Þnh sím mai viÕt ngay tÊm biÓn ®Ó c¹nhvßi n­íc c«ng céng: “Ai dïng xong n­íc th× nhí khãa l¹i!” VD 2: Gióp chó th­¬ng binh qua ®­êng tµu: ë bÕn xe, anh th­¬ng binh Êy ®· kh«ng ngít lêi c¶m ¬n vµ khen ngîi mét em bÐ ®· cøu anh qua®­êng tµu ho¶. Anh rÊt vui vµ c¶m phôc tÊm lßng dòng c¶m cña em nhá H«m Êy, c¶nh trêi ®Êt thËt tuyÖt ®Ñp. Xa xa, mét líp m©y hång ãng ¶ næi bËt trªn nÒn trêi cao xanh. ¸nh n¾ng vµng nh¹t chiÕu xuèng ®Êt, r¶i trªn c¸nh ®ång lóa xanh rên. Mét anh th­¬ng binh ®ang chèng n¹ng b­íc ®i. Mét m¾t anh ®· bÞ háng, cßn mét m¾t còng chØ nh×n thÊy lê mê ==================== §Ò 5 H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn nãi vÒ mét kØ niÖm ®¸ng nhí gi÷a em vµ ng­êi b¹n th©n trong líp häc. Gîi ý H«m Êy, c« gi¸o dÉn vµo líp mét b¹n g¸i vµ nãi víi chóng t«i: “§©y lµ Lan, b¹n míi cña líp ta, c¸c em h·y lµm quen víi nhau ®i”. C¶ líp ng¬ ng¸c nh×n c« bÐ mÆc bé quÇn ¸o cã chç v¸, cã ®øa th× thÇm: “Gím! Ai thÌm lµm b¹nvíi nã chø!” C« gi¸o xÕp Lan ngåi bµn ®Çu víi t«i. Tù d­ng t«i ngåi c¸ch xa Lan ra. Mét h«m, c« gi¸o gi¶ng bµi tËp to¸n, c«gäi Lan lªn lµm, Lan loay hoay m·i mµ kh«ng gi¶i ®­îc. Bçng cã tiÕng nãi tõ cuèi líp vang lªn: “Bµi dÔ thÕ mµ kh«ng lµm ®­îc, lµm mÊt ®iÓm thi ®ua cña líp råi ®Êy!” C« gi¸o kh«ng hµi lßng chót nµo, c« gi¸o cho Lan vÒ chç ngåi. Lóc ra vÒ, bän t«i l­êm Lan mét c¸i råi ch¹y ®i. Lóc nµy nh×n Lan thËt téi. Ai b¶o l­êi häc! ChiÒu h«m Êy, t«i ghÐ vµo cöa hµng mua s¸ch th× thÊy Lan g¸nh n­íc qua. Nh×n thÊy t«i, b¹n ®i nh­ ch¹y. Bçng Lan tr­ît ng· l¨n ra cïng hai x« n­íc. Mét bµ bÐo ch¹y l¹i qu¸t Çm Ü. Lan «m mÆt khãc råi ch¹y nh­ bÞ ma ®uæi. T«i b¸m theo Lan ®Õn mét ng«i nhµ tåi tµn. B©y giê t«i míi hiÓu r»ng nhµ b¹n nghÌo l¾m! MÑ th× bÞ bÖnh, bè ®i ®¹p xÝch l« ®Ó kiÕm tiÒn nu«i c¶ nhµ. Cßn Lan ph¶i ®i lµm thuª ®Ó cã tiÒn mua thuèc cho mÑ. ThÕ mµ t«i ®· hiÓu lÇm Lan. S¸ng h«m sau, t«i ®emchuyÖn kÓ cho c¸c b¹n trong líp nghe, ai còng xóc ®éng, nhËn ra Æ v« t©mcña m×nh. ThÕ lµ c¶ líp ph¸t ®éng phong trµo: “Gãp tiÒn tiÕt kiÖm, gióp ®ì c¸c b¹n nghÌo v­ît khã”. Còng tõ håi ®ã, chóng t«i lu«n g¾n bã víi Lan. B©y giê Lan ®· trë thµnh häc sinh giái cña tØnh. Vµ t«i víi Lan ®· trë thµnh ®«i b¹n th©n tõ lóc nµo kh«ng biÕt. ===================== §Ò 6 H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn nãi vÒ mét viÖc lµm thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n minh, lÞch sù ë ngoµi ®­êng hay n¬i c«ng céng (cã thÓ ®èi chiÕu víi viÖc lµm ch­a v¨n minh, lÞch sù còng x¶y ra ë n¬i ®ã, lóc ®ã). Gîi ý §­êng phè buæi s¸ng vµo giê cao ®iÓm, ng­êi ®«ng nh­ n­íc ch¶y. Xe ®¹p nèi ®u«i nhau kh«ng ngít. Xe m¸y bÊm cßi inh ái. Mét chiÕc xe ca ®i ®ãn kh¸ch, ng­êi phô xe ®Ëp tay vµo thµnh xe Çm Çm ®Ó xin ®­êng khiÕn dßng ng­êi d¹t vÒ hai phÝa. Mét thanh niªn ®i xe ®¹p, ®Ìo hai kÐt bia ®ang gi¬ tay xin ®­êng rÏ tr¸i. Bçng “uúnh” mét tiÕng, anh häc sinh l¸ch véi, vµ ph¶i b¸nh sau lµm xe chë bia ®æ nhµo. 4 “Xo¶ng…xo¶ng”, kÐt bia r¬i xuèng mÆt ®­êng. N­íc bia trµo ra tung tãe. M¶nh chai nhän s¾c v­¬ng v·i ra mÆt ®­êng. Hai ng­êi vµ xe kÐo co nhau m·i mét håi råi còng n©ng xe lªn vØa hÌ. Dßng ng­êi vÉn ®i, ch¼ng ai ®Ó ý ®Õn ®o¹n ®­êng ®Çy m¶nh chai. Hä chØ nÐ tr¸nh cho b¸nh xe kh«ng ch¹m vµo c¸c m¶nh vì. -¤i dµo, ®Ó thÕ mµ ®i ®­îc!-Mét bµ cô b¸n n­íc ë vØa hÌ thèt lªn. Cô ®¨m ®¾m nh×n ®¸m m¶nh chai trªn ®­êng, vÎ ¸i ng¹i. Mét lóc sau, bµ cô quay vµo trong nhµ cÇm chæi vµ hãt r¸c. TÊm l­ng cßng cña cô chËm r·i ®i xuèng lßng ®­êng, ®Õn chç m¶nh chai v­¬ng v·i. Cô ngåi xuèng, lÊy chæi quÐt gom l¹i, g¹t m¶nh chai vµo hãt r¸c. Chît bªn kia ®­êng cã tiÕng la: -Th»ng NhÉn ®©u, ra gióp bµ mét tay ®i chø! Mét cËu bÐ ë trÇn, mÆc quÇn ®ïi chõng m­êi tuæi ch¹y ra. CËu ®ì bµ cô ®øng lªn, d×u cô vµo vØa hÌ. §o¹n, cËu quay trë l¹i bª hãt r¸c chøa m¶nh chai xuèng cuèi phè, ®æ vµo thïng r¸c c«ng céng. TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn Êy, em ®øng tr­íc cöa nhµ ®­îc nh×n thÊy tõ ®Çu ®Õn cuèi. Bçng mét c©u hái tù nhiªn hiÖn lªn trong ãc em: “Sao m×nh kh«ng nhanh ch©n cïng ra gióp bµ cô lµm viÖc Êy nhØ?” ========================= §Ò 7 Dùa vµo bµi th¬ d­íi ®©y, em h·y kÓ l¹i b»ng v¨n xu«i c©u chuyÖn vÒ t×nh b¹n gi÷a Bª Vµng vµ Dª Tr¾ng. Gäi b¹n Tù xa x­a thuë nµo Trong rõng s©u xanh th¼m §«i b¹n sèng bªn nhau Bª Vµng vµ Dª Tr¾ng. Mét n¨m trêi h¹n h¸n Suèi c¹n, cá hÐo kh« LÊy g× nu«i ®«i b¹n Chê m­a ®Õn bao giê? Bª Vµng ®i t×m cá Lang thang quªn ®­êng vÒ Dª Tr¾ng th­¬ng b¹n qu¸ Ch¹y kh¾p nÎo t×m Bª §Õn b©y giê.

truyện kiếm hiệp audio