65 ĐỀ BÀI KIỂM TRA, ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 4

65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 1 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 65 Đề kiểm tra ôn luyện môn Toán lớp 4 là tài liệu tổng hợp các đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 gần đây. Trong accs đề thi đủ các dạng bài tập, lý thuyết cơ bản và nâng cao, giúp các em học sinh và thầy cô vừa củng cố kiến thức vừa tiếp cận nhiều dạng bài tập hay và khó, giúp các em ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 4 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo. ĐỀ 1 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số 47032 đọc là: A. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi. B. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai C. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai D. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp…… A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn C. Hàng nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị.

Nội dung chia sẻ: 65 ĐỀ BÀI KIỂM TRA, ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 4

65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 1 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 65 Đề kiểm tra ôn luyện môn Toán lớp 4 là tài liệu tổng hợp các đề thi khảo sát chất lượng môn Toán lớp 4 gần đây. Trong accs đề thi đủ các dạng bài tập, lý thuyết cơ bản và nâng cao, giúp các em học sinh và thầy cô vừa củng cố kiến thức vừa tiếp cận nhiều dạng bài tập hay và khó, giúp các em ôn luyện kiến thức môn Toán lớp 4 hiệu quả. Mời các bạn tham khảo. ĐỀ 1 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút Phần I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu 1: Số 47032 đọc là: A. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi. B. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai C. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai D. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai Câu 2: Trong các số 678387 chữ số 6 ở hàng ……, lớp…… A. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn C. Hàng nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm của: a. 5 tạ 8kg =…kg A. 500 B.580 C.508 D.518 b. 2 phút 10 giây =………giây A. 110 B. 120 C. 130 D.140 Câu 4: Kết quả của các phép tính là: a) 769564 + 40526 A. 810090 B. 810190 C. 811090 D. 810091 b) 62975 – 24138 A. 38837 B. 37837 C. 38937 D. 37847 Câu 5: Tìm x a) x – 425 = 625 1200 – x = 666 ………………………… ………………………………. ………………………… ………………………………. ………………………… ………………………………. 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 2 Phần II. Trong thư viện có 1800 cuốn sách, trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 1000 cuốn. Hỏi trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách mỗi loại? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………… ĐỀ 2 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút Bµi 1. §iÒn vµo chç chÊm : ®äc sè ViÕt sè M­êi triÖu t¸m tr¨m linh ba ngh×n s¸u tr¨m hai m¬i. . . 33775184 Sè gåm : Hai m­¬i triÖu, b¶y m­¬i ngh×n vµ t¸m ®¬n vÞ Bµi 2. §Æt tÝnh råi tÝnh : 37865 + 161928 368517 - 74639 …………………… …………………… Bµi 3. §iÒn tªn gäi t­¬ng øng dưới mçi gãc sau ®©y : ………………… ………………… ………………… Bµi 4. Cho h×nh ch÷ nhËt (Nh­ h×nh vÏ bªn) a) C¹nh AB song song víi c¹nh b) DiÖn h×nh ch÷ nhËt ABCD lµ : . 21cm Bµi 5. Khoanh vµo ch÷ ®Æt trước c©u tr¶ lêi ®óng : a) 3tÊn 5kg = . kg. Sè ®iÒn vµo chç . lµ : A. 350 B. 3050 C. 3005 D. 30050 A B C D 9cm 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 3 b) 2giê 15phót = . phót. Sè ®iÒn vµo chç lµ : A. 215 B. 17 C. 135 D. 35 c) Trung b×nh céng cña c¸c sè : 364 ; 290 vµ 636 sè lµ : A. 327 B. 463 C. 430 D. 360 d) So s¸nh : 123102 97899. DÊu thÝch hîp ®iÒn vµo « trèng lµ : A. < B. > C. = Bµi 6. Mét trêng tiÓu häc cã 445 häc sinh, sè häc sinh n÷ Ýt h¬n sè häc sinh nam lµ 13 b¹n. T×m sè häc sinh nam, häc sinh n÷ trong trường. ĐỀ 3 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút Phần I : Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng. 1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là: a. 500 b. 50000 c. 500000 d. 5000000 2/ Số lớn nhất trong các số 725369; 725396; 725936; 725693 a. 725936. b. 725396 c. 725369 d. 725693 3/ 3 tạ 60 kg = …… kg. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là : a. 306 b. 603 c. 360 d. 3600 4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là : a. 60 b. 120 c. 90 d. 150 5/ Trung bình cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là : a. 40 b. 30 c. 20 d. 10 Phần II : Câu 1 : (1 điểm) Đặt tính rồi tính. a) 514626 + 8236 b) 987864 - 783251 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 4 Câu 2 : Cho hình tứ giác ABCD a/ Cặp cạnh song song là :……………………………… b/ Các cặp cạnh vuông góc là :………………………… ………………………………………………………… c/ Góc tù là góc : ……………………………………… d/ Góc nhọn là góc : ………………………………… Câu 3 : Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm. Câu 4 : Hiện nay tổng số tuổi mẹ và tuổi con là 45 tuổi. Con ít hơn mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con và tuổi mẹ. ĐỀ 4 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Viết các số sau đây: a) Năm trăm bốn mươi triệu ba trăm nghìn bốn trăm : …………………… b) Chín trăm triệu không trăm linh chín nghìn tám trăm mười: …… ……………. Đọc các số sau: a) 5 000 000 000:………………………………………………………………………… b) 158 005 000:…………………………………………………………………………… Câu 2. Viết mỗi số thành tổng: a) 75 485 = ………………………………………………………………………… b) 855 036 =……………………………………………………………………………… Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1 phút =………giây 2 1 phút = …………giây b) 1 thế kỉ =………năm 4 1 thế kỉ =…………năm Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A D B C 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 5 a) 4 yến = ………kg 1 tạ 5kg =………kg b) 8 tạ =…………kg 1 tấn 65kg =………kg I/ PHẦN TỰ LUẬN Câu 1. Đặt tính rồi tính: 150287 + 4995 50505 + 950909 65102 – 13859 80000 – 48765 Câu 2. Trong vườn nhà Nam có 120 cây cam và cây bưởi, trong đó số cây cam nhiều hơn số cây bưởi là 20 cây. Hỏi trong vườn nhà Nam có bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi? ĐỀ 5 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút Phần 1: Trắc nghiệm Bài1: Khoanh vào câu trả lời đúng A. 6kg5g = g . Số điền vào chỗ chấm là: a, 6005 b, 605 c, 65 B. 1 phút 5 giây = giây . Số điền vào chỗ chấm là: a, 650 b, 65 c, 56 C. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 8 m . Diện tích hình vuông là: a, 32m2 b, 64m2 c, 16m2 D. Trung bình cộng của 3 số : 45 , 55 , 65 là: a, 45 b, 55 c, 50 Bài 2: Đọc các số sau: - 46 307 : - 125 317 : . Viết các số sau: - Ba mươi sáu nghìn bốn trăm: . - Tám trăm linh sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: . 65 ĐỀ KIỂM TRA ÔN LUYỆN MÔN TOÁN LỚP 4 THƯ VIỆN SEN VÀNG 6 Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 89 999.90 000 89 800 .89 786 Bài 4: Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. 6750 , 7650 , 6507 , 7560 . Phần 2: Tự luận Bài1: Đặt tính rồi tính. a, 235 789 + 121 021 b, 89 743 – 11 599 . . . Bài 2: Bài toán: Một lớp học có 36 học sinh , trong đó số học sinh nữ nhiều hơn số sinh nam 6 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu học sinh nam ? ĐỀ 6 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Toán – Lớp 4 Thời gian : 40 phút A/ PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1 : Sè : “ Bèn m­¬i l¨m ngh×n hai tr¨m linh b¶y” ®­îc viÕt lµ : A. 45 207 B. 45 027 C. 40.527 C©u 2 : Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 8 trong sè 548 762 lµ: A. 8 0000 B. 8000 C. 800 C©u 3: Sè lín nhÊt trong c¸c sè : 85 732 , 85 723 , 85 372 lµ : A. 85 732 B. 85 723 C. 85 372 C©u 4: 8tÊn 55 kg = kg . Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. 855 B. 8550 C. 8055 C©u 5: 2 phót 10 gi©y = . gi©y. Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ : A. 120 B. 130 C. 210 C©u 6: 9 t¹ 5 kg . 95 kg . DÊu cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. > B. < C. = C©u 7: Sè trung b×nh céng cña c¸c sè 25 , 18 , 32 lµ: A. 35 B. 75 C. 25 C©u 8: Giá trị của biểu thức 423 + m với m = 6 lµ: A. 483 B. 430 .

truyện kiếm hiệp audio