Tài liệu hướng dẫn – Kỹ thuật AJAX

Kĩ thuật Ajax (Asynchronous Javascript And Xml) giúp cho browser có thể gửi yêu cầu đến server và nhận response mà không cần reload lại trang web. Ngoài ra, request này có thể được thực hiện 1 cách bất đồng bộ ( trong quá trình thực hiện request, người dùng vẫn có thể tương tác với trang web)

Nội dung chia sẻ: Tài liệu hướng dẫn – Kỹ thuật AJAX

AJAX - Basic Project1: ONLINE CLASS VIEWER Tài liệu hướng dẫn – Kỹ thuật AJAX 1. Giới thiệu Bình thường, mỗi khi browser gởi 1 yêu cầu lên server thì nó phải reload lại trang web, tức là yêu cầu server gửi lại toàn bộ trang web. Kĩ thuật Ajax (Asynchronous Javascript And Xml) giúp cho browser có thể gửi yêu cầu đến server và nhận response mà không cần reload lại trang web. Ngoài ra, request này có thể được thực hiện 1 cách bất đồng bộ ( trong quá trình thực hiện request, người dùng vẫn có thể tương tác với trang web) Kĩ thuật này sử dụng đối tượng XMLHttp để thực hiện các truy vấn lên server. 2. Sử dụng lớp XMLHttp Ta sẽ sử dụng javascript để thao tác trên đối tượng XMLHttp. 2.1. Tạo đối tượng XMLHttp: Bước đầu tiên cần phải thực hiện trong việc sử dụng đối tượng XMLHttp là phải tạo nó. Đối với các trình duyệt khác nhau thì việc tạo đối tượng này sẽ khác nhau. Đối với Internet Explorer (IE), đối tượng này được cài đặt dưới dạng 1 ActiveXObject. Do đó, để tạo được nó, cần phải thực hiện câu lệnh javascript sau: var oXmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHttp"); Trong đó Microsoft.XMLHttp là loại đối tượng ActiveXObject cần tạo. Tuy nhiên, có nhiều phiên bản IE khác nhau nên để đối tượng XMLHttp cũng có nhiều phiên bản khác nhau. Các phiên bản này là:  Microsoft.XMLHttp  MSXML2.XMLHttp  MSXML2.XMLHttp.3.0  MSXML2.XMLHttp.4.0  MSXML2.XMLHttp.5.0 Để viết 1 đoạn code tổng quát, có thể sử dụng cho bất kì phiên bản IE nào, ta sẽ dùng câu lệnh try … catch AJAX - Basic Đối với các trình duyệt : Mozilla Firefox, Safari, và Opera thì câu lệnh javascript để tạo đối tượng XMLHttp giống nhau: var oXmlHttp = new XMLHttpRequest(); Như vậy, để tạo được đối tượng XMLHttp cho mọi trình duyệt ta dùng đoạn javascript sau: AJAX - Basic 2.2. Sử dụng đói tượng XMLHttp Sau khi đã tạo đối tượng XMLHttp, ta bắt đầu thực hiện việc tạo request đến server. Bước đầu tiên là gọi phương thức open, dùng để khởi tạo đối tượng. Phương thức này nhận vào 3 tham số:  Request Type: là 1 chuỗi cho biết loại request cần thực hiện, có thể là GET hoặc POST.  URL: là chuỗi URL cho biết địa chỉ cần gởi request đến.  Async: là 1 giá trị boolean, cho biết request có được thực hiện 1 cách bất đồng bộ hay không. Tham số này rất quan trọng, nó xác định cách thức mà javascript thực hiện request. Khi được thiết lập là true, request sẽ được thực hiện 1 cách bất đồng bộ, và các đoạn lệnh javascript vẫn tiếp tục được thực hiện mà không cần phải chờ response từ server. Vì vậy, ta cần phải cài đặt 1 hàm xử lí sự kiện có nhiệm vụ chờ response từ server. Nếu async là false thì các đoạn lệnh javascript kế tiếp sẽ không được thực hiện cho đến khi server gởi xong dữ liệu về. Nếu như thời gian mà server trả response về là lâu thì sẽ gây bất tiện vì người dùng không thể tương tác được với trang web trong khoảng thời gian đó. Vì vậy, cách tốt nhất là gán cho async giá trị True khi gọi hàm open. Ví dụ: Để thực hiện 1 request yêu cầu server trả về nội dung file info.txt nằm trên thư mục chứa trang web trên server thì ta thực hiện như sau: oXmlHttp.open("get", "info.txt", true); Đối tượng XMLHttp có 1 thuộc tính là readyState, tham số này sẽ thay đổi khi mà request được thực hiện và khi client nhận được response từ server. Thuộc tính này có 5 giá trị như sau:  0 (Uninitialized): Đối tượng mới đựơc tạo nhưng hàm open chưa được gọi.  1 (Loading): Hàm open mới được gọi nhưng request chưa được gởi  2 (Loaded): Request vừa mới được gởi  3 (Interactive): Client đã nhận được một phần response từ server  4 (Complete): Tất cả dữ liệu đã được server gởi về client và kết nối đã đóng lại. Mỗi lần thuộc tính readyState thay đổi giá trị thì sự kiện readystatechange được phát sinh và hàm xử lí sự kiện onreadystatechange được gọi. Do các browser cài đặt đối tượng XMLHttp khác nhau nên để đảm bảo trang web của mình có thể chạy được trên nhiều browser thì ta chỉ nên dùng các giá trị sau của thuộc tính readyState: 0, 1 và 4 Trong hầu hết các trường hợp, ta chỉ cần xét trường hợp thuộc tính readyState có giá trị là 4, tức là khi toàn bộ dữ liệu từ server đã gởi đến client. AJAX - Basic Trong đoạn lệnh ở trên, ta định nghĩa 1 hàm onreadystatechange có chức năng hiển thị 1 dialog box để thông báo. Bước cuối cùng là gọi hàm send(), hàm này sẽ thực sự gởi request lên server. Hàm này có 1 tham số, đó là chuỗi chứa phần body của request. Đối với request loại GET thì không cần phần body này, do đó, ta gọi hàm send với tham số là NULL. Đối với loại request là POST thì tham số này khác null. oXmlHttp.send(null); Sau khi gọi hàm này thì request được gởi đi, khi toàn bộ dữ liệu được nhận về thì hàm onreadystatechange sẽ được gọi và ở đây, ta sẽ thực hiện các xử lí tương ứng với dữ liệu nhận được. Dữ liệu này được lấy thông qua 1 trong 2 thuộc tính responseText hoặc responseXML. Thuộc tính responseText chứa chuỗi response trong khi responseXML chứa 1 đối tượng tài liệu XML. Thuộc tính responseXML chỉ được dùng khi loại dữ liệu trả về là text/xml. Trong trường hợp yêu cầu nội dung file info.txt trong ví dụ trên thì ta chỉ cần dùng thuộc tính responseText. Nếu sử dụng thuộc tính responseXML thì cần tìm hiểu thêm về DOMDocument vì responseXML chính là 1 đối tượng DOMDocument. Có thể tìm thông tin về loại đối tượng này trong MSDN 2003 với từ khóa “DOMDocument”. Một đoạn code ví dụ sử dụng thuộc tính responseXML var xmldoc = httpRequest.responseXML; var root_node = xmldoc.getElementsByTagName(root).item(0); alert(root_node.firstChild.data); Các vấn đề khác Một vấn đề nữa được đặt ra là, sau khi thực hiện, có thể request không thành công. Chẳng hạn như, nếu ta yêu cầu server trả về nội dung file info.txt nhưng trên server không có file này thì lỗi sẽ phát sinh. Để giải quyết trường hợp bị lỗi, ta dùng 2 thuộc tính khác của lớp XMLHttp là status và statusText. Nếu status có giá trị là 200 thì request thành công, ngược lại, request thất bại, khi đó, thông tin lỗi sẽ được chứa trong thuộc tính statusText. Sau khi nhận response từ server (readyState = 4), có thể kiểm tra request thành công hay không bằng đoạn code. Ngoài dữ liệu nhận được trong phần body của response bằng 2 thuộc tính responseText hoặc responseXML, ta có thể truy xuất đến dữ liệu trong phần header của response bằng AJAX - Basic hàm getResponseHeader. Phần thông tin quan trọng nhất trong response header là Content-Type, phần này cho biết dữ liệu lấy về thuộc loại gì (text, html, image.) Cũng có thể lấy tất cả các thông tin từ response header như sau: Trong khi thực hiện request, ta cũng có thể thêm các thông tin vào phần header của request, đây có thể là các thông tin bất kì. oXmlHttp.setRequestHeader("myheader", "myvalue"); oXmlHttp.send(null); AJAX - Basic Phụ lục Tham khảo thêm về việc gởi GET request và POST request trong nội dung dưới đây (trong này có cả phần code của server side) 1. XMLHttp GET Requests It's time to revisit the hidden frame GET example to see how the process could be improved using XMLHttp. The first change will be to GetCustomerData.php, which must be changed from an HTML page to simply return an HTML snippet. The entire file now becomes streamlined: As you can see, there are no visible HTML or JavaScript calls in the page. All the main logic remains the same, but there are two additional lines of PHP code. The first occurs at the beginning, where the header() function is used to set the content type of the page. Even though the page will return an HTML snippet, it's fine to set the content type as text/plain, because it's not a complete HTML page (and therefore wouldn't validate as HTML). You should always set the content type in any page that is sending non-HTML to the browser. The second added line is towards the bottom, where the $sInfo variable is output to the stream by using the echo command. AJAX - Basic In the main HTML page, the basic setup is this: Enter customer ID number to retrieve information: Customer ID: The requestCustomerInfo() function previously created a hidden iframe but now must be changed to use XMLHttp: function requestCustomerInfo() { var sId = document.getElementById("txtCustomerId").value; var oXmlHttp = zXmlHttp.createRequest(); oXmlHttp.open("get", "GetCustomerData.php?id=" + sId, true); oXmlHttp.onreadystatechange = function () { if (oXmlHttp.readyState == 4) { if (oXmlHttp.status == 200) { displayCustomerInfo(oXmlHttp.responseText); } else { displayCustomerInfo("An error occurred: " + oXmlHttp.statusText); } } }; oXmlHttp.send(null); } Note that the function begins the same way, by retrieving the ID the user entered. Then, an XMLHttp object is created using the zXml library. The open() method is called, specifying an asynchronous GET request for GetCustomerData.php (which has the aforementioned ID added to its query string). Next comes.

truyện kiếm hiệp audio