bài tập trắc nghiệm về sắt

bài tập trắc nghiệm về sắt.pdf

Nội dung chia sẻ: bài tập trắc nghiệm về sắt

BÀI T P TR C NGHI M V S TẬ Ắ Ệ Ề Ắ (Luy n thi Đ i h c 2010)ệ ạ ọ ( 33 câu tr c nghi m - đ y đ ph ng pháp )ắ ệ ầ ủ ươ H và tên thành viên : L p : ọ ớ H NG D N GI I BÀI T P V S T :ƯỚ Ẫ Ả Ậ Ề Ắ 1/ Các ph ng pháp dùng trong gi i toán :ươ ả - B o toàn kh i l ngả ố ượ - B o toàn nguyên tả ố - B o toàn electronả - Ph ng pháp quy đ iươ ổ - Ph ng pháp ion - electron ( electron bi n đ i )ươ ế ổ - Dùng công th c tính nhanhứ 2/Ph ng pháp tìm CTPT c a oxit s t : ươ ủ ắ tìm t l s mol c a Fe ( nguyên t ) và O ( nguyên t ) t dỉ ệ ố ủ ử ử ừ ữ ki n bài choệ 3/M t vài cách gi i nhanh : ộ ả - Khi đ bài cho h n h p 2 oxit c a s t , nh ng không nêu rõ là oxit s t gì , thì ta có th quy đ i h n h pề ỗ ợ ủ ắ ư ắ ể ổ ỗ ợ trên v FeO và Feề 2O3 - cách này không làm s mol Fe và O trong h n h p thay đ i.ố ỗ ợ ổ - N u g p bài toán oxi hóa 2 l n : Fe ( m gam ) b oxi hóa thành h n h p ( Fe , oxit s t ) ( mế ặ ầ ị ỗ ợ ắ 1 gam ) r iồ cho ti p vào dung d ch acid có tính oxi hóa t o s n ph m kh thì ta nên dùng công th c : ( nế ị ạ ả ẩ ử ứ e là s molố electron cho ho c nh n )ặ ậ mFe = 0,7 m1 + 5,6 ne Câu 1 : Oxi hóa ch m m gam Fe ngoài không khí sau m t th i gian thu đ c 12 gam h n h p X ( Fe , FeO ,ậ ộ ờ ượ ỗ ợ Fe2O3 ,Fe3O4 ). Đ hòa tan h t X , c n v a đ 300 ml dung d ch HCl 1M , đ ng th i gi i phóng 0,672 lít khí (ể ế ầ ừ ủ ị ồ ờ ả đktc ). Tính m ? A.10,08 B.8,96 C.9,84 D.10,64 Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam h n h p FeO , Feỗ ợ 2O3 và Fe3O4 c n v a đ V ml dung d ch HCl 1M , thuầ ừ ủ ị đ c dung d ch X. Cho t t dung d ch NaOH d vào dung d ch X thu đ c k t t a Y. Nung Y trong khôngượ ị ừ ừ ị ư ị ượ ế ủ khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c 3 gam ch t r n. Tính V ?ế ố ượ ổ ượ ấ ắ A.87,5 B.125 C.62,5 D.175 Câu 3 : Tr n b t Al v i b t Feộ ộ ớ ộ 2O3 ( t l mol 1 : 1 ) thu đ c m gam h n h p X. Th c hi n ph n ng nhi tỉ ệ ượ ỗ ợ ự ệ ả ứ ệ nhôm h n h p X trong đi u ki n không có không khí sau m t th i gian thu đ c h n h p r n Y. Hòa tan h tỗ ợ ề ệ ộ ờ ượ ỗ ợ ắ ế Y b ng acid nitric loãng d , th y gi i phóng 0,448 lít khí NO ( đktc – s n ph m kh duy nh t ). m =?ằ ư ấ ả ả ẩ ử ấ A.7,48 B.11,22 C.5,61 D.3,74 Câu 4: Hòa tan h t 7,68 gam h n h p FeO , Feế ỗ ợ 2O3 và Fe3O4 c n v a đ 260 ml dung d ch HCl 1M. Dung d chầ ừ ủ ị ị thu đ c cho tác d ng v i dd NaOH d r i l c k t t a nung trong không khí đ n kh i l ng không đ i thuượ ụ ớ ư ồ ọ ế ủ ế ố ượ ổ đ c m gam r n tính m ? ượ ắ A.20 B.8 C.16 D.12 Câu 5: X là h n h p g m Fe và 2 oxit c a s t. Hòa tan h t 15,12 gam X trong dung d ch HCl d , sau ph nỗ ợ ồ ủ ắ ế ị ư ả ng thu đ c 16,51 gam mu i Fe (II) và m gam mu i Fe (III ) . M t khác , khi cho 15,12 gam X ph n ngứ ượ ố ố ặ ả ứ hoàn toàn v i dung d ch acid nitric loãng d thì gi i phóng 1,568 lít NO ( s n ph m kh duy nh t - đktc ).ớ ị ư ả ả ẩ ử ấ ở Thành ph n % v kh i l ng c a Fe trong X là ? ầ ề ố ượ ủ A.11,11% B.29,63% C.14,81% D.33,33% Câu 6 :Hòa tan h t m gam h n h p X g m Cu và 2 oxit s t c n v a đ 500ml dung d ch HCl 1,2M. Cô c nế ỗ ợ ồ ắ ầ ừ ủ ị ạ dung d ch sau ph n ng thu đ c 38,74 gam h n h p hai mu i khan . m nh n giá tr ?ị ả ứ ượ ỗ ợ ố ậ ị A.22,24 B.20,72 C.23,36 D.27,04 Câu 7: Hòa tan h t a gam h n h p 2 oxit s t b ng dung d ch HCl d sau ph n ng thu đ c dung d ch ch aế ỗ ợ ắ ằ ị ư ả ứ ượ ị ứ 9,75 gam FeCl3 và 8,89 gam FeCl2 . a nh n giá tr nào ? ậ ị A.10,08 B.10,16 C.9,68 D.9,84 Câu 8 : Hòa tan h t 4 gam h n h p A g m Fe và 1 oxit s t trong dung d ch acid HCl d thu đ c dung d chế ỗ ợ ồ ắ ị ư ượ ị X. S c khí Clụ 2 cho đ n d vào X thu đ c dung d ch Y ch a 9,75 gam mu i tan. N u cho 4 gam A tác d ngế ư ượ ị ứ ố ế ụ v i dung d ch HNO3 loãng d thì thu đ c V lít NO ( s n ph m kh duy nh t - đktc)/ V= ?ớ ị ư ượ ả ẩ ử ấ A.0,896 B.0,747 C.1,120 D.0,672 nishiwodebao381@yahoo.com Trang 1/6 – Bài t p TN v Fe ậ ề Câu 9: Hòa tan h t a gam h n h p X g m Fe và m t oxit s t trong b gam dung d ch Hế ỗ ợ ồ ộ ắ ị 2SO4 9,8% ( l ng v aượ ừ đ ), sau ph n ng thu đ c dung d ch ch a 51,76 gam h n h p hai mu i khan. M t khác n u hòa tan h t aủ ả ứ ượ ị ứ ỗ ợ ố ặ ế ế gam X b ng dung d ch Hằ ị 2SO4 đ c nóng thì thu đ c duy nh t 58 gam mu i Fe (III). ặ ượ ấ ố Xác đ nh b ? ị A.370 B.220 C.500 D.420 Câu 10 : Hòa tan h t m gam h n h p A g m Cu và 1 oxit s t b ng 320 ml dung d ch HCl 1M ( v a đ ).ế ỗ ợ ồ ắ ằ ị ừ ủ Dung d ch thu đ c sau ph n ng ch ch a hai mu i là FeClị ượ ả ứ ỉ ứ ố 2 ( có kh i l ng 15,24 gam ) và CuClố ượ 2. Xác đ nhị công th c c a oxit s t và giá tr m ?ứ ủ ắ ị A. Fe3O4 và 14,40 gam B. Fe2O3 và 11,84 gam C. Fe3O4 và 11,84 gam D. Fe2O3 và 14,40 gam Câu 11: Hòa tan h t m gam h n h p Y( g m Cu và 2 oxit c a s t ) b ng 260 ml dung d ch HCl 1M - l ngế ỗ ợ ồ ủ ắ ằ ị ượ v a đ , thu đ c dung d ch Z ch a 2 mu i v i t ng kh i l ng là 16,67 gam. Xác đ nh m ? ừ ủ ượ ị ứ ố ớ ổ ố ượ ị A.11,60 B.9,26 C.11,34 D.9,52 Câu 12 :Y là m t h n h p g m s t và 2 oxit c a nó. Chia Y làm hai ph n b ng nhau :ộ ỗ ợ ồ ắ ủ ầ ằ Ph n 1 : Đem hòa tan h t trong dung d ch HCl d thu đ c dung d ch Z ch a a gam FeClầ ế ị ư ượ ị ứ 2 và 13 gam FeCl3 Ph n 2 : Cho tác d ng h t v i 875 ml dung d ch HNOầ ụ ế ớ ị 3 0,8M ( v a đ ) thu đ c 1,568 lít khí NO ( đktc - s nừ ủ ượ ả ph m kh duy nh t ). Tính a. ?ẩ ử ấ A.10,16 B.16,51 C.11,43 D.15,24 Câu 13 : Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam h n h p X g m MgO, FeO và Feỗ ợ ồ 2O3 ph i dùng v a h t 520 ml dungả ừ ế d ch HCl 1M. M t khác , khi l y 0,27 mol h n h p X đ t nóng trong ng s không có không khí r i th i m tị ặ ấ ỗ ợ ố ố ứ ồ ổ ộ lu ng Hồ 2 d đi qua đ ph n ng x y ra hoàn toàn thì thu đ c m gam ch t r n và 4,86 gam n c. Xác đ như ể ả ứ ả ượ ấ ắ ướ ị m? A.16,56 B.20,88 C.25,06 D.16,02 Câu 14: H n h p A g m CuSOỗ ợ ồ 4 , FeSO4 và Fe2(SO4)3 , trong đó % kh i l ng c a S là 22% . L y 50 gamố ượ ủ ấ h n h p A hoà tan vào trong n c. Thêm dung d ch NaOH d , l y k t t a thu đ c đem nung ngoài khôngỗ ợ ướ ị ư ấ ế ủ ượ khí đ n kh i l ng không đ i . L ng oxit sinh ra đem kh hoàn toàn b ng CO thì l ng Fe và Cu thu đ cế ố ượ ổ ượ ử ằ ượ ượ b ng :ằ A.17 gam B.18 gam C.19 gam D.20 gam Câu 15 : A là h n h p các mu i Cu(NOỗ ợ ố 3)2 , Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3. Trong đó N chi m 16,03% v kh i l ng.ế ề ố ượ Cho dung d ch KOH d vào dung d ch ch a 65,5 gam mu i A . L c k t t a thu đ c đem nung trong khôngị ư ị ứ ố ọ ế ủ ượ khí đ n kh i l ng không đ i thu đ c bao nhiêu gam oxit ?ế ố ượ ổ ượ A.27 B.34 C.25 D.31 Câu 16: Hòa tan h t m t h n h p X g m 0,02 mol Fe : 0,04 mol Feế ộ ỗ ợ ồ 3O4 và 0,03 mol CuO b ng dung d ch HClằ ị d .Cho t t dung d ch NHư ừ ừ ị 3 đ n d vào dung d ch sau ph n ng, l c k t t a đem nung trong không khí đ nế ư ị ả ứ ọ ế ủ ế kh i l ng không đ i thu đ c a gam ch t r n. a nh n giá tr ?ố ượ ổ ượ ấ ắ ậ ị A.12,8 B.11,2 C.10,4 D.13,6 Câu 17.Hòa tan h n h p g m s t và 1 oxit c a s t c n v a đ 0,1 mol Hỗ ợ ồ ắ ủ ắ ầ ừ ủ 2SO4 đ c ; thoát ra 0,224 lít SOặ 2 ( đktc). Cô c n dung d ch sau ph n ng thu đ c bao nhiêu gam mu i khan ?ạ ị ả ứ ượ ố A.8 B.12 C.16 D.20 Câu 18: Cho m gam Fe tan v a đ trong dung d ch h n h p HCl và FeClừ ủ ị ỗ ợ 3 thu đ c dung d ch ượ ị X ch ch a m tỉ ứ ộ mu i duy nh t và 5,6 lít Hố ấ 2 ( đktc ). Cô c n dung d ch X thu đ c 85,09 gam mu i khan. m nh n giá tr nào ?ạ ị ượ ố ậ ị A.14 B.20,16 C.21,84 D.23,52 Câu 19: Cho dung d ch acid nitric loãng vào m t c c th y tinh có đ ng 5,6 gam Fe và 9,6 gam Cu. Khu yị ộ ố ủ ự ấ đ u đ ph n ng x y ra hoàn toàn ; có 3,136 lít NO thoát ra ( đktc ) và còn l i m gam ch t r n không tan.ề ể ả ứ ả ạ ấ ắ Giá tr c a m b ng :ị ủ ằ A.2,56 B.1,92 C.4,48 D.5,76 Câu 20: Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam m t oxit s t vào dung d ch HNOộ ắ ị 3 d thu đ c 1,456 lít h n h p NO vàư ượ ỗ ợ NO2 ( đktc - ngoài ra không còn s n ph m kh nào khác ). Sau ph n ng kh i l ng dung d ch tăng lên 2,49ả ẩ ử ả ứ ố ượ ị gam so v i ban đ u. Công th c c a oxit s t và s mol HNOớ ầ ứ ủ ắ ố 3 ph n ng là :ả ứ A.FeO và 0,74 mol B.Fe3O4 và 0,29 mol C.FeO và 0,29 mol D.Fe3O4 và 0,75 mol Câu 21: Hòa tan 10 gam h n h p g m Fe và Feỗ ợ ồ xOy b ng HCl thu đ c 1,12 lít Hằ ượ 2 ( đktc ). Cũng l ng h nượ ỗ h p này n u hòa tan h t b ng dung d ch HNOợ ế ế ằ ị 3 đ c nóng thu đ c 5,6 lít NOặ ượ 2 ( đktc ). Xác đ nh Feị xOy ? A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.Không xác đ nh đ cị ượ Câu 22: Cho m gam h n h p X g m Al ỗ ợ ồ ,Fe3O4 , FeO, Fe2O3 tác d ng v i dung d ch HCl d thu đ c dungụ ớ ị ư ượ d ch Y, trong đó kh i l ng c a FeClị ố ượ ủ 2 là 31,75 gam và 8,064 lít H2 ( đktc ).Cô c n dung d ch Y thu đ cạ ị ượ 151,54 gam ch t r n khan. N u cho m gam h n h p X tác d ng v i dung d ch ấ ắ ế ỗ ợ ụ ớ ị HNO3 loãng d thu đ c dungư ượ d ch Z và khí NO ( s n ph m kh duy nh t ). Cô c n dung d ch Z thu đ c bao nhiêu gam mu i khan ?ị ả ẩ ử ấ ạ ị ượ ố nishiwodebao381@yahoo.com Trang 2/6 – Bài t p TN v Fe ậ ề A.242,3 B.268,4 C.189,6 D.254,9 Câu 23: Nung 23,2 gam h n h p X ( FeCOỗ ợ 3 và FexOy ) t i ph n ng hoàn toàn thu đ c khí A và ớ ả ứ ượ 22,4 gam Fe2O3 duy nh t. Cho khí A h p th hoàn toàn vào dung d ch Ba(OH)ấ ấ ụ ị 2 d thu đ c 7,88 gam k t t a. M tư ượ ế ủ ặ khác , đ hòa tan h t 23,2 gam X c n v a đ V ml dung d ch HCl 2M. CT Feể ế ầ ừ ủ ị xOy và giá tr c a V là :ị ủ A.FeO và 200 B.Fe3O4 và 250 C.FeO và 250 D.Fe3O4 và 360 Câu 24: Hòa tan hoàn toàn m t h n h p g m FeO, Feộ ỗ ợ ồ 2O3 và Fe3O4 ( trong đó t l kh i l ng c a ỉ ệ ố ượ ủ FeO và Fe2O3 b ng 9:20 ) b ng dung d ch HCl , thu đ c 16,25 gam FeClằ ằ ị ượ 3. Kh i l ng mu i FeClố ượ ố 2 thu đ c sauượ ph n ng b ng : ả ứ ằ A.5,08 gam B.6,35 gam C.7,62 gam D.12,7 gam Câu 25: Cho l n l t 23,2 gam Feầ ượ 3O4 và 8,4 gam Fe vào dung d ch HCl 1M. Th tích dung d ch HCl t i thi uị ể ị ố ể đ hòa tan các ch t r n trên là :ể ấ ắ A.0,9 lít B.1,1 lít C.0,8 lít D.1,5 lít Câu 26: Cho lu ng khí CO đi qua m t l ng qu ng hematit ( ch a Feồ ộ ượ ặ ứ 2O3 ) thì thu đ c 300,8 gam h n h pượ ỗ ợ các ch t r n X và thoát ra h n h p khí Y. Cho h p th toàn b khí Y b ng dung d ch NaOH d th y kh iấ ắ ỗ ợ ấ.

truyện kiếm hiệp audio