Các công thức ôn tập Vật lí khối 11 học kì II

Các công thức ôn tập Vật lí khối 11 học kì II.pdf

Nội dung chia sẻ: Các công thức ôn tập Vật lí khối 11 học kì II

NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 1 ÔN TẬP VẬT LÝ KỲ II KHỐI 11 TỪ TRƯỜNG  Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài  Xét M cách dây dẫn môt đoạn R, cảm ứng từ ở M được tính:  Chiều của đường cảm ứng từ được xác định bằng qui tắc ĐINH ỐC 1  Từ trường của dòng điện trong khung dây tròn:  Cảm ứng từ ở tâm O được tính bằng công thức sau: o  Chiều của đường cảm ứng từ được xác định bằng qui tắc MẶT NAM, MẶT BẮC  Từ trường của dòng điện trong ống dây tròn o n: là số vòng dây trên 1 met chiều dài ống dây  Chú ý: o Với L là chiều dài ống dây o N là tổng số vòng dây o l là chiều dài của sợi dây được quấn o d là đường kính thiết diện của sợi dây o D là đường kính thiết diện của ống dây  Số vòng dây trên 1 met chiều dài của ống dây:   Khí quấn sát thì: --------------------------------------------------- LỰC TỪ  Lực từ tác dụng lên dây dẫn thẳng dài mang dòng điện đặt trong từ trường đều 72.10 .M I B R  7 .2 .10 .o N I B R   N n L  . .l N D 1 . L N n L n d d     74 .10 . .B n I  . . .sinF B I l  NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 2   =0 hoặc 180o  thì F=0  max90 . .B l F B I l       Lực Lo-ren-xơ  Là lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường   Xác định bằng quy tắc BÀN TAY TRÁI  Hạt mang điện q bay vào từ trường đều với vận tốc ban đầu 0v o Nếu 0 0v B f   , hạt chuyển động thẳng đều o Nếu 0 . .v B f q v B   , hạt chuyển động tròn đều o Bán kinh quỹ đạo o Chu kì --------------------------------------------------- CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ  Từ thông  Từ thông qua khung dây được tính bằng biểu thức o S (m2),B(T), N là số vòng dây o  ( Wb gọi là Vêbe)  Để thay đổi từ thông thì ta thay đổi B,N,S, o Khi 0   0 Cos 1B n       max SNB  o Khi 0180   180 Cos 1B n       min SNB   o Khi 090   90 Cos 0 0B n           Độ biến thiên từ thông mv R qB  2 m T qB   . .S.CosN B  2 1   | | . . .sinf q v B  NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 3  Hiện tượng cảm ứng điện từ  Khi từ thông gởi qua một mạch kiến biến thiên thì trong mạch xuất hiện một suất điện động cảm ứng ec, suất điện động này làm sinh ta một dòng điện cảm ứng Ic  Định luật Fa-ra-đây  o ec (V): suất điện động cảm ứng o t   tốc độ biến thiên  Khi đưa nam châm lại gần hoặc ra xa vòng dây có diện tích S thì suất điện động trong vòng dây: o  / B T s t   tốc độ biến thiên của từ trường o Nếu khung dây có N vòng thì ce N t     Định luật Len-xơ  Dòng điện cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường nó sinh ra chống lại nguyên nhân sinh ra nó o Nếu B tăng 0 (từ thông tăng) CB B  o Nếu B giảm 0 (từ thông giảm) CB B  --------------------------------------------------- HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM  Từ thông tự cảm   (Wb) từ thông tự cảm  i (A) cường độ dòng điện qua mạch  L (H) độ tự cảm của mạch  Hiện tượng tự cảm  Hiện tượng tự cảm chính là hiện tượng cảm ứng điện từ. Nhưng nó tự xảy ra trong một mạch điện, có dòng điện tự biến thiên và gây nên sự biến thiên của từ thông  Suất điện động tự cảm  ce t    2 1 . c S B e t t t          .L i  .tc I e L t     NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 4 o etc(w) o I t   tốc độ biến thiên dòng điện  Chú ý: o etc có độ lớn tỷ lệ thuận với tốc độ biến thiên đòng điện o Với ống dây dài l, có N vòng dây, diện tích ống dây là s  N n l   .V S l  Khi ống dây có lõa thép độ từ thông  thì  Năng lượng từ trường   Mật độ năng lượng từ trường được tính bằng công thức --------------------------------------------------- QUANG HÌNH HỌC  Chiết suất của môi trường  Chiết suất tuyệt đối o n : chiết suất tuyệt đối trong một môi trường o V: tốcđộ truyền ánh sáng trong môi trường có chất chiết suất n (m/s) o 83.10C  (m/s) tốc độ truyền ánh sáng trong không khí ( ) . sau dautc I II e L L t t      7 2 7 2 4 10 4 .10 . . N S L l L n V       ' .L L 21W . 2 L I   7 2 3 W 10 W . 8 JB mV     C n V  NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 5  Chiết suất tỉ đối  Chiết suất tỉ đối n21 1  Định luật khúc xạ   Góc lệch  Phản xạ toàn phần   ghi i --------------------------------------------------- LĂNG KÍNH  Các công thức của lăng kính (áp dụng khi i1và A >100)      Nếu i1 và A rất nhỏ (<100) ta sử dụng các công thức sau      Góc lệch cực tiểu Dmin 2 1 21 1 2 n V n n V   2 21 1 Sin( ) Sin(r) ni n n    hằng số D=i-r Sin gh chietsuatnho i chietsuatlon  1 1Sin .Sini n r 1 2D i i A   1 2A r r  2 2Sin Sini n r 1 1.i n r 2 2.i n r ( 1)D n A  1 2A r r  NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 6    Điều kiện để có tia ló I2R  Đối với góc chiết quang A :  Đối với góc 1i :  Nếu 1 1 10, 0SI AB i r    , 2 2,A r D i A   o --------------------------------------------------- THẤU KÍNH MỎNG  Độ tụ   --------------------------------------------------- MẮT  Điểm cực cận   Mắt không tật thường lấy OCC=25cm  Điểm cực viễn min )Sin 2 Sin 2 D A n A             min 12D i A  2 ghA i 1Sin Sin( )gh i A i n   Sin tan Cos D A n D   1 2 1 1 1 ( 1)D n f R R          ' 1 1 1 d d f   max min 1 1 1 C D f OC OV    NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 7 ( ). ( ) ( ). ( ) C k c C k V k v V k OC l f d l OC l f OC l f d l OC l f                 Đối với mắt viễn thì OCV<0  Độ biến thiên độ tụ   CvCC: giới hạn nhìn rõ của mắt  Năng suất phân li của mắt   Mắt cận thị  Kính cách mắt một đoạn L:  Kính đeo sát mắt  Khi kính đeo sát mắt thì  Kính đeo cách mắt một đoạn L  Mắt viễn thị  Nếu cách mắt một đoạn l thì fk=|OCv|+l  Nếu kính đeo sát mắt thì fk=|OCv| --------------------------------------------------- min max 1 1 1 V D f OC OV    1 1 C V D OC OC    V C C VOC OC C C  Tan AB d   ( )k Vf OC l   k Vf OC  . . C k c C k V k v V k OC f d OC f OC f d OC f         NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 8 KÍNH LÚP  Độ bội giác của kính lúp   Độ bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực viễn o o o  Độ bội giác khi ngắm chừng ở cực cận o o o  Độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực  Nếu mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của kính thì --------------------------------------------------- KÍNH HIỂN VI  Độ bội giác của kính hiển vi   Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở cực cận 1 1 . . | ' | | ' | C COC OCA B dG AB d l d d l      ' [ ]v Vd OC l   ' ' .v k v v k d f d d f   ' .v CV v V d OC G d OC   ' [OC ]c Cd l   ( ). ( ) C k c C k OC l f d OC l f       ' c C c d G k d    C k OC G f   kl f 1 2 ' 2 | . | . C OC G k k d l   NGUYỄN THANH KHA – 11B5 – TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN TÀI LIỆU ÔN TẬP VẬT LÝ KÌ II KHỐI 11 Trang 9 o  Độ bội giác khi ngắm chừng ở  o 1k là số phóng đại ảnh bởi vật kính o G2 là sô bội giác của thị kính khi ngắm nhìn ở vô cực  Ngắm chừng ở cực viễn ------------------------------------------------------------ KÍNH THIÊN VĂN  Độ bội giác của kính thiên văn  Khi ngắm chừng ở  thì o o 1 2 1 2f f O O  -------------------------------------------------------------- 1 2.CG k k khệ 1 2 1 2 . . . COCG k G f f     . cv he v OC G k OC  1 2 f G f  

truyện kiếm hiệp audio